pk10彩票

簡體中文 English

集團業務

聯系我們

0755-2583 6666     


     萬利加集團地産板塊的核心業務爲城市更新、物業租賃、工程設計和工程建築。


    物业租赁&城市更新

 

 


       

    工程设计&工程建筑

                                              伟捷思设计               华建工程 


      万利加拥有精品商务型、商务连锁型两大酒店品牌。其中,昇逸水療酒店是pk10彩票首家精品水疗酒店,昇悅酒店主打商务连锁品牌。pk10彩票拟在深圳开设100家昇悅酒店分店。